KH chuyên môn tháng 10.2017

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

Số: 219/KH -THPTTrC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 29tháng 9năm 2017

KẾ HOẠCH
Hoạt động chuyên môn tháng 10 năm 2017

 


I. Sơ kết hoạt động chuyên môn tháng 9/2017

- Duy trì nền nếp chuyên môn: Ký sổ báo giảng, treo đúng quy định; các tổ CM ký duyệt GÁ hàng tuần; Thực hiện rà soát, điều chỉnh lại PPCT thống nhất trong KH năm học cá nhân.

- Hoàn thành DS học sinh các lớp, GVCN hoàn chỉnh sổ điểm chính.

- Tổ chức dạy tự chọn, dạy thêm theo đúng quy định từ 26/9

- Các tổ CM đã tiến hành kiểm tra hồ sơ cá nhân của GV từ đó chỉ ra những thiếu sót, hạn chế để GV hoàn thiện.

         - Thực hiện ngày giờ công (theo các tổ CM  báo cáo)

Tổ

Số tiết nghỉ

Lý do

Số tiết dạy thay

Số tiết rỗng

Toán

04

Đ/cV. Hạnh CT; Kim (VR 2T tổ cho nghỉ)

04

0

Văn

12

đ/c Hoa CT

12

0

TN

08

đ/c Giang, Linh đi CT; Huệ (VR 1T, hiệu trưởng cho nghỉ), Hưng (VR 2T, tổ cho nghỉ), Khuê (VR 1T, tổ cho nghỉ)

06

02 (không có GV dạy thay giờ đ/c Hưng nghỉ)

XH

13

đ/c Tá, Quyên CT; Hương (VR 5T, tổ cho nghỉ)

13

          - Dự giờ:  (theo các tổ CM  báo cáo)

Tổ

Số tiết dự

Giáo viên dạy

Ghi chú

Toán

02

2 tiết nhóm do đ/c Diệu, Kim dạy

Văn

04

4 tiết nhóm do đ/c Hà, Hiền, Dung, Hợi dạy

TN

04

4 tiết nhóm do đ/c Ngọc, Tiệp, Hải, Tú dạy

XH

02

2 tiết nhóm do đ/c Làn, Tá dạy


          - Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra: (theo b/c của các tổ CM) 

Môn

Khối

Trắc nghiệm

Tự luận

N.biết

T.hiểu

V.dụng

VD cao

N.biết

T.hiểu

V.dụng

VD cao

10

12

11

17

8

6

8

4

9

11

10

13

8

5

2

4

2

5

12

8

8

11

8

3

2

6

8

Hóa

Sinh

10

21

33

23

8

6

3

2

2

Toán

10

10

10

6

4

6

6

4

2

11

12

12

8

4

8

7

5

3

12

12

12

6

4

6

6

4

2

Tin

10

8

6

4

2

6

6

4

2

11

8

6

4

2

6

6

4

2

12

8

6

4

2

6

6

4

2

Văn

10

3

3

3

3

11

3

3

3

3

12

3

3

3

3

4. Tình hình sử dụng TBTN, PHBM, GAĐT (theo b/c của các tổ CM)

Stt

Tổ CM

Sử dụng TBDH

Sử dụng PHBM

GA ĐT(tiết sử dụng CNTT)

Ghi chú

1

Tự nhiên

108

37

160

2

Xã hội

3

Toán-Tin

6

30

52

4

Văn-Thể

72

29

Toàn trường

186

67

241

- Ôn HSG 12 (thực hiện theo KH):  các tổ CM, GV dạy đã xây dựng KH chi tiết, thực hiện bồi dưỡng 1-2 buổi/tuần, tổ chức thi cấp trường ngày  25, 26/9. Tuyển chọn được 42 lượt HS đi dự thi cấp tỉnh, Hoàn thành nhập dữ liệu vào phần mềm báo cáo Sở (đ/c Vân, Thanh trong ngày 29/9/2017).  

- Triển khai thực hiện chuyên đề trong “Trường học kết nối” (chưa tổ nào báo cáo).

- Triển khai đến các tổ CM các cuộc thi KHKT, thi GVDG cấp tỉnh đối với các môn KHXH, GDQP-AN.

- Hoàn thành phê duyệt KH tổ CM, KH cá nhân, BDTX.

- Hoàn thành xét duyệt thi nghề PT (29/31 HS: XL giỏi: 28, Khá: 01)

- Bước đầu dự thảo quy chế thi đua năm học 2017-2018

- Rà soát phần mềm nhập điểm:  Lớp 10A4 chậm so với quy định, 10A3, 12A4 còn nhiều sai sót.

- Kiểm tra hồ sơ TBDH, PHBM: Thống nhất hồ sơ, quy định nội quy mượn, sử dụng TBDH, PHBM

- Thống nhất lịch trực BGH, quản sinh, thiết bị

- Triển khai tập TD giữa giờ.

* Hạn chế:

- Một số KH của tổ CM, GV chưa làm đúng theo quy định (đã y/c làm lại), báo cáo tháng của các tổ chuyên môn nội chưa đúng yêu cầu, chưa nêu cụ thể tên GV vi phạm mà chỉ nêu chung chung, tổ Toán nộp b/c muộn so với quy định.

- Các tổ cho GV nghỉ việc riêng nhưng không báo cáo nhà trường, không phân giáo viên dạy thay (tổ TN).

- Các tổ CM chưa tổ chức dự giờ cấp tổ, số lượng giờ dự còn hạn chế. Yêu cầu từ các giờ dự lần sau phải có kết quả đánh giá (trừ dự giờ NCBH).

- Các môn Hóa, CN, QP, Sử, Địa, GDCD, Anh không xây dựng  ngân hàng đề KT đề nghị các đ/c Tổ trưởng kiểm điểm rõ trách nhiệm GV.

- Tổ XH không thực hiện hoạt động sử dụng TBDH, PHBM, UDCNTT tháng 9.

- Một số GV chưa ghi đầy đủ trong SĐB (có biên bản KT riêng)

II. Kế hoạch chuyên môn tháng 10/2017

1. Duy trì nề nếp chuyên môn

- Ghi, ký sổ đầu bài đầy đủ, ghi sổ điểm và kiểm diện HS…: GV dạy, GVCN.

- Tăng cường dạy UDCNTT, Thực hiện các chuyên đề trên trường học kết nối theo nội dung, yêu cầu từng môn trên trang mạng.

- Ký duyệt giáo án hàng tuần (tổ trưởng). Rút kinh nghiệm những thiếu sót đã chỉ ra trong giáo án của từng GV sau khi BCM kiểm tra ngày 28, 29/9/2017.

- Vào điểm sổ chính: Theo tiến độ của PPCT bộ môn.

- Kiểm diện HS sổ điểm chính: Thường xuyên theo từng buổi học.

2. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi

+  Lớp 12: Tiếp tục bồi dưỡng dự thi cấp tỉnh vào ngày 12/10.  

+ Các lớp còn lại:

- Tổ trưởng Xây dựng KH chi tiết dạy ôn HSG  của  khối 10,11 trong đó có DS giáo viên bồi dưỡng và DS học sinh theo từng môn, khối (nộp bản in và dữ liệu  trước ngày 10/10/2017 về BCM).  

- Thời gian dạy: Từ 23/10 theo TKB.

- GV dạy ôn thực hiện theo đúng KH, TKB, ký sổ ĐB sau mỗi buổi dạy.

- Tiếp tục hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi KHKT theo công văn 1258 /SGDĐT GDTrH  ngày 14/8/2017 của SGD

3. Chuẩn bị thi GVDG cấp trường và cấp tỉnh:  (có KH riêng)

- Các tổ chuyên môn gửi danh sách GV tự nguyện đăng ký dự thi về BCM trước ngày 10/10/2017.

- Các tổ CM  xây dựng KH bồi dưỡng GV tham dự thi.

- Riêng thi GVDG cấp tỉnh:

+ Giáo viên nộp 01 SKKN (mẫu theo quy định đã triển khai trong tháng 5/2017),  giấy chứng nhận GVDG cấp trường: 2 lần tính từ năm học 2012 – 2013 đến năm học 2016 - 2017). GV nộp cho CB tổ trước ngày 11/10. Tổ kiểm tra (đặc biệt SKKN) nộp cho đ/c Đ.Giang trong ngày 13/10. Đ/c Giang cùng VP hoàn thành hồ sơ trong ngày 16/10.

+ Thời gian thi lý thuyết: Tuần 4 tháng 10; Thi thực hành: Tuần 2/11.

4. Công tác kiểm tra

- Dự giờ thường xuyên theo quy định, dự giờ chuyên đề đổi mới PPDH, chủ đề liên môn, tích hợp ...

- Dự giờ đột xuất: BCM phối hợp với các tổ trưởng

- Dự giờ đánh giá GV theo quy định:  2 tiết/GV/Kỳ

- Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo: 4 đ/c (thực hiện theo KH KT nội bộ).

- KH sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học của các tổ CM

- KT tình hình dạy học của bộ môn Sử, GDCD theo yêu cầu của Sở GD

- KT hoạt động, hồ sơ của các phòng chức năng, số lượt mượn, sử dụng TB, phòng học BM, số tiết dạy UDCNTT, sổ điểm, phần mềm nhập điểm, SĐB ... : BGH,  tổ trưởng (theo định kỳ tháng)

5. Công tác tổ chức học tự chọn, dạy thêm

- Lịch dạy buổi 2 (xem bản in riêng). Thông báo chậm nhất sáng thứ 2 hàng tuần

- Ghi sổ ĐB các môn học vào 3 trang cuối của SĐB chính khóa, y/c ghi ngay sau kết thúc tiết dạy theo đúng thứ tự TKB phân công.

- Các đ/c GVCN tiếp tục hoàn thành hồ sơ dạy thêm của lớp gồm: đơn của HS (nộp VP), đề nghị của Ban đại diện phụ huynh HS, danh sách học từng môn ( nộp BCM). Nếu có bổ sung thì hoàn thành trước ngày 07/10 (kể cả trường hợp các lớp đăng ký học theo nhóm). Riêng đối với khối 12 đã có phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (công văn 4462/BGDĐT-QLCL ngày 25/9/2017 về tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh CĐ-ĐH năm 2018) nếu HS có nhu cầu  thì GVCN cho đăng ký lại các môn học thêm cho phù hợp và nộp bằng văn bản về BCM ngày 09/10/2017

- Lưu ý: Các đ/c GV dạy kiểm diện HS chặt chẽ. Có giáo án đầy đủ theo đúng quy định, ký sổ ĐB từng buổi, thường xuyên thông tin về sỹ số, ý thức học tập của HS đến GVCN, BCM. Các đ/c GVCN đôn đốc động viên học sinh tiếp tục đăng ký học, ý thức tham gia học, cử HS giữ sổ đầu bài kiểm diện từng buổi (nhận từ VP), thường xuyên thông tin đến BCM về sỹ số, ý thức học của HS...

6. Công tác sử dụng phần mềm quảng ích và vào điểm:

- Đ/c Vân rà soát DS cán bộ, giáo viên (sơ lược lý lịch theo phần mềm, đặc biệt họ tên, số điện thoại, hòm thư).  BCM kiểm tra ngày 05/10.

- Đ/c GVCN rà soát DS phần mềm quảng ích (tối thiểu như trang 2, 3 trong sổ điểm ngoài ra cần SĐT của gia đình và HS nếu có). BCM kiểm tra ngày 04/10 (hiện nay số HS thực tế sổ điểm lệch số HS trong phần mềm 42 HS.

- KT, chấm bài, vào điểm đúng quy định. Vào điểm sổ chính và phần mềm, hoàn thành trước ngày 25/10: Môn Toán, Văn, Anh: 2 lượt điểm (vào sổ chính 1 lượt điểm trước 10/10); Môn còn lại 1 lượt điểm.

7. Công tác khác:

        - Hoàn thành quy chế chuyên môn năm học 2017-2018

        - Rà soát chương trình b/c số giờ phải dạy bổ sung cho kịp tiến độ (tuần 4/10)

        - Thực hiện nền nếp chuyên môn theo tiêu chí thi đua đề  ra trong năm học 2017-2018.

- Thực hiện các hoạt động bổ sung theo chỉ đạo của Sở, trường diễn ra trong tháng .

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

Hứa Thị Thắng

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Đinh Xuân Giang

Nơi nhận:

- BGH;

- Tổ trưởng (t/khai)

- Lưu, TB cơ quan.


Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 117
Tháng 07 : 258
Năm 2022 : 17.882