KH chuyên môn tháng 12/2017

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

Số:/KH-THPTTrC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 02tháng 12năm 2017

KẾ HOẠCH
Hoạt động chuyên môn tháng 12 năm 2017

I. Sơ kết hoạt động chuyên môn tháng 11/2017

- Duy trì nền nếp chuyên môn như: Ghi, ký sổ đầu bài đầy đủ, ghi sổ điểm và kiểm diện HS, dạy tự chọn, bù giờ theo KH, lên lớp, ký duyệt KH dạy học.. .

- Tham dự thi GVDG cấp tỉnh các môn KHXH: 4/5 đ/c đạt danh hiệu (đ/c Dương, Hà, Tá, M. Hạnh)

- Đã  tổ chức nghiệm thu dự án thi ứng dụng KHKT cấp trường ngày 23/11: 07 dự án (Văn 1; XH 1, Toán 1, TN 4) và đã chọn 02 dự án của tổ TN tham dự thi cấp tỉnh.

- Duy trì bồi dưỡng HSG.

- Các tổ chuyên môn đã tổ chức triển khai dự giờ chuyên đề cấp tổ ngày 24/11 (02 tiết/1 tổ CM). Tăng cường dự giờ đột xuất (1 tiết/1 tổ CM)

        - Tham dự tập huấn, hội thảo CM  theo y/c của Sở GDĐT: các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Anh

          - Tham dự thi giải Cờ vua HSPT cấp tỉnh: 2 HS dự thi nhưng không đạt giải

         - Công tác kiểm tra:  Kiểm tra KH dạy học của GV tổ TN,KTHĐSF, SĐB, sổ điểm, đặt lịch BG, thực hiện nền nếp CM ...

        - Kiểm tra sắp xếp phòng thiết bị, bổ sung thiết bị mới

        - Thông báo đề cương ôn tập kiểm tra kỳ I đến HS

       - Triển khai công văn 1744/SGD ĐT - Về việc hướng dẫn dạy môn Toán và các môn KHTN bằng tiếng Anh năm học 2017 - 2018 đến các tổ CM.

         - Thực hiện ngày giờ công (theo các tổ CM  báo cáo)

Tổ

Số tiết nghỉ

Lý do

Số tiết dạy thay

Số tiết rỗng

Toán

3

đ/c Kim (3 VR- tổ)

3

0

Văn

45

đ/c P. Dung (4 CT -trường); Thái (10 CT-trường); Hà (17 CT-trường); Dương (9 CT-trường); N. Hoa (5 VR-trường)

45 (trong đó có 1 tiết trông giờ)

0

TN

13

đ/c Giang (2 VR, 6 CT-trường); Tiệp (2 CT-trường); Huệ (3 VR-trường); đ/c Hương nghỉ họp CQ 23/11.

13

0

XH

31

đ/c Hường (4 VR-tổ); Đ. Hoa (2 VR-tổ); Quyên (2 CT-trường); Tá (9 CT-trường); M. Hạnh (14 Ct-trường); đ/c Hường nghỉ mít tinh 18/11- tổ cho nghỉ ?

31

0

  - Dự giờ:  (theo các tổ CM  báo cáo)

Tổ

Số tiết dự

Giáo viên dạy

Ghi chú

Toán

5

Hảo, Vân (nhóm -Giỏi); Yến, Nga (NCBH); Nga (đột xuất - không ghi đánh giá ?)

Văn

5

2 tiết tổ (Dương, Thái); 2 tiết NCBH (Dương, N. Hoa); 1 tiết đột xuất ( Hiền-khá)

TN

9

6 tiết nhóm (Tiệp, Ngọc-giỏi, Tú, Hải- khá, Khuê, Hương- giỏi); 2 tiết NCBH (T.Hoa, Hưng); 1 tiết đột xuất (Tú - khá)

XH

7

3 tiết RKN thi GVDG (Hạnh 2, Tá 1); 2 tiết đột xuất (Xuân-khá, Hường-khá); 2 tiết NCBH (Giang,Tá)

          - Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra: (theo b/c của các tổ CM) 

Môn

Khối

Trắc nghiệm

Tự luận

N.biết

T.hiểu

V.dụng

VD cao

N.biết

T.hiểu

V.dụng

VD cao

10

8

6

13

3

0

0

0

10

11

26

32

34

8

0

0

12

0

12

10

7

13

10

0

1

2

4

Hóa

12

30

10

24

5

0

0

6

2

11

25

17

30

20

0

8

2

10

10

6

16

11

9

4

5

3

3

Sinh

12

28

30

30

5

4

13

3

11

3

10

11

3

2

3

10

35

45

40

7

1

5

2

CN

12

5

8

3

4

2

5

3

11

5

11

5

4

2

2

1

10

13

6

3

4

2

2

2

1

Toán

10

3

6

14

5

0

9

2

2

11

10

8

7

0

0

10

5

0

12

13

12

13

10

0

15

15

0

Tin

10

8

5

4

5

2

6

8

4

11

10

9

8

9

3

0

9

10

12

17

6

9

4

0

0

2

1

Văn

10

5

5

6

6

11

5

5

7

7

12

5

5

7

7

QP

10

2

2

2

2

11

2

2

2

2

12

1

1

1

1

Anh

10

15

10

2

0

0

0

3

0

11

5

5

5

3

5

5

5

2

12

5

10

5

5

5

5

5

5

Sử

10

15

8

5

2

0

0

1

0

11

15

8

3

2

5

3

2

1

12

29

19

12

4

6

3

2

1

Địa

10

11

12

GDCD

10

10

10

10

10

0

0

5

0

11

10

10

10

10

0

0

5

0

12

5

5

5

5

0

0

2

0

     Y/c các Tổ/nhóm CM đưa ngân hàng đề kiểm tra lên mail của tổ/nhóm để tất cả các GV có thể khai thác và sử dụng được đồng thời cung cấp địa chỉ mail để BGH kiểm tra

4. Tình hình sử dụng TBTN, PHBM, GAĐT (theo b/c của các tổ CM)

Stt

Tổ CM

Sử dụng TBDH

Sử dụng PHBM

GA ĐT(tiết sử dụng CNTT)

Ghi chú

1

Tự nhiên

119/119

45/45

141/141

số liệu các tổ bc/số liệu thống kê của PT thiết bị

2

Xã hội

4/0

117/128

3

Toán-Tin

7/9

57/57

90/90

4

Văn-Thể

122/122

48/38

Toàn trường

252/250

102/102

396/397

* Hạn chế.

- Còn hiện tượng GV chưa vào điểm theo KH (môn QP 11A6); chưa đặt lịch BG theo quy định, chữa trong SĐB chưa đúng quy định (môn Văn 11A6, 10A3); GVCN chưa NX tuần đầy đủ (10A3, 10A4), GV vào lớp muộn (tổ XH không nêu tên cụ thể trong b/c tháng ?). Các tổ CM chưa thống kê GV đổi tiết ?

- Nhóm Hóa chưa sắp xếp thiết bị khoa học, sạch sẽ.

- Số giờ dự các tổ còn hạn chế, chưa đảm bảo số giờ dự đột xuất, dự giờ đột xuất lại không đánh giá ? (tổ Toán)

- Môn Địa không xây dựng ngân hàng đề KT tháng 11?

- Tổ Văn - Thể  thừa 10 tiết dạy UDCNTT so với PT thiết bị thống kê ? tổ XH thừa 4 lượt sử dụng TBDH, thiếu 11 tiết UDCNTT so với PT thiết bị thống kê ?

- Một số môn HS không đăng ký tham gia ôn HSG (Anh 10; GDCD 10,11)

- Một số dự án tham gia dự thi KHKT cấp trường chất lượng chưa cao.

- Chưa hoàn thành KTHĐSP tháng 11 theo KH

II. Kế hoạch hoạt động tháng 12/2017

      1. Duy trì nề nếp chuyên môn

- Ghi, ký sổ đầu bài đầy đủ, ghi sổ điểm và kiểm diện HS…: GV dạy, GVCN.

- TKB mới áp dụng từ 05/12/2017

- Rà soát chương trình, quy định của bộ môn, cơ số điểm.

- Ký duyệt KH dạy học môn học hàng tuần (tổ trưởng). Các tổ KT hồ sơ của GV đợt 2 (nộp biên bản về BCM trước 26/12/2017)

- Rà soát quy chế chuyên môn: Số tiết dự giờ, tiết dạy UDCNTT, số tiết dạy thực hành; số lần tổ CM tự kiểm tra hồ sơ của nhân viên, tổ, quy chế đánh giá xếp loại hạnh kiểm, học lực, các chỉ tiêu thi đua chuyên môn.

- Thống kê số tiết dạy phòng thực hành, sử dụng CNTT, lượt mượn đồ dùng DH:  (đ/c Tiêp tổng hợp của tháng 12 và học kỳ I tính đến 25/12/2017, thông báo cơ quan sau khi bổ sung xong gửi đ/c Đ.Giang trước ngày 29/12/2017).

- Thực hiện các yêu cầu giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục theo CV 1952/ SGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2017 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên.

      2. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, học thêm, bù giờ

- Tiếp tục tiến hành bồi dưỡng HSG theo KH, TKB hàng tuần.

- Tổ chức học thêm:

+ Tiếp tục dạy thêm theo lịch, kết thúc dạy thêm kỳ 1: 14/12/2017

+ Các đ/c giáo viên dạy từng môn kiểm diện HS chặt chẽ. GVCN nộp SĐB học thêm về VP trước ngày 21/12/2017

+ GVCN các lớp thu tiền học thêm và nộp về nhà trường trước 15/01/2018

- Tổ chức dạy bù giờ: Theo lịch BCM. Các đ/c GV thông báo lịch cho HS và viết sổ đầu bài vào 3 trang cuối (sửa thứ, điền thứ, ngày dạy lần lượt từ trên xuống). Viết ngay sau khi dạy, tránh hiện tượng để lâu, viết không theo tiến trình ngày tháng).

     3. Công tác chuẩn bị tham gia cuộc thi của GV, HS cấp tỉnh:

      - KHKT cấp tỉnh:  Hoàn thành sản phẩm tham gia dự thi cấp tỉnh: Tổ TN, các đ/c GV và học sinh có sản phẩm được lựa chọn hoàn thiện sản phẩm, hồ sơ dự thi theo yêu cầu  nếu sản phẩm được lựa chọn vào thi cấp Tỉnh.

     - Tham gia thi ATGT cho nụ cười ngày mai (giáo viên và HS): Thực hiện theo KH riêng.

       4. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn:

- Các tổ, nhóm CM triển khai các nội dung chuyên môn đã được tập huấn ở Sở GDĐT tới các GV (có biên bản chi tiết).

- Tiếp tục triển khai nội dung sinh hoạt nhóm CM “Nghiên cứu bài học"  các tổ CM triển khai dự giờ tập trung chiều ngày 23/12/2017 (tổ trưởng phân công GV thực hiện đầy đủ các bước, thông báo ND, tổ chức dự giờ)

- Tiếp tục triển khai công tác đổi mới trong kiểm tra đánh giá, tổ chức dự giờ nhóm, tổ thường xuyên, hoàn thành hồ sơ GV sau khi các tổ đã KT (tổ CM).

       5. Tổ chức kiểm tra học kỳ I  (có KH riêng)

- Dự kiến kiểm tra từ 15 đến 20/12/2017, đối với các môn QP, TD, CN, Tin GV bộ môn tổ chức KT từ 11/12 theo TKB.

 - Các tổ chuyên môn chỉ đạo, kiểm tra việc ra đề cương ôn tập của từng môn  ( 13 môn) theo KHCM tháng 11/2017 tổ trưởng thu nộp bản mềm về BCM trước ngày 07/12/2017: 01 bộ/môn/khối. Rà soát việc thực hiện PPCT đảm bảo không cắt xén, dồn ép CT.

    6. Công tác kiểm tra

- Kiểm tra việc thực hiện nền nếp chuyên môn, KH dạy học đột xuất, phê duyệt KH dạy học định kỳ.

- Dự giờ thường xuyên theo quy định, dự giờ chuyên đề đổi mới PPDH, GV mới, GV dạy hợp đồng.

- Dự giờ đột xuất: BCM, tổ trưởng (yêu cầu các tổ CM dự ít nhất 3 tiết trong tháng)

- Kiểm tra hồ sơ GV đợt 2 (PT: Tổ trưởng), kiểm tra toàn diện tổ Toán ( PT: BCM) trước 25/12/2017

- Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo: Hoàn thành hồ sơ kiểm tra tháng 11; tháng 12 kiểm tra đ/c: Hưng, N. Hoa

- Kiểm tra sổ đầu bài, sổ điểm: Tuần  4/12

- Kiểm tra dạy bồi dưỡng HSG, học thêm, GDN, sử dụng đồ dùng DH, ứng dụng CNTT, thực hiện nền nếp CM:  BGH,  BCM, Tổ trưởng kiểm tra thường xuyên

7. Lịch vào điểm:

- Hoàn thành vào điểm phần mềm: 02/01/2018

- Vào điểm sổ chính: 03-05/01/2018

     8. Công tác khác:

- GVCN lớp 12 lấy ý kiến thăm dò HS lựa chọn tổ hợp môn thi THPT quốc gia lần thứ nhất trước 09/12/2017.

- Tiếp tục tổ chức học thêm (các đ/c GVCN rà soát DS học sinh đăng ký học thêm kỳ II) tổ chức dạy ngay sau tổng kết kỳ I.

- Tuyên truyền, tổ chức cuộc thi DHTH, KTLM năm 2017-208 (sau khi có hướng dẫn của Sở.).

- Thực hiện các hoạt động bổ sung theo chỉ đạo của Sở GDĐT, trường diễn ra trong tháng.

- Từ 02/01/2018 thay đổi TKB mới (tuần 21); VP phát sổ đầu bài mới (thêm 3 tờ cuối như học kỳ I).

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

LẬP KẾ HOẠCH

Đinh Xuân Giang


Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 117
Tháng 07 : 261
Năm 2022 : 17.885