KH chuyên môn tháng 8.2017

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

Số: 176 /KH - THPTTrC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 7năm 2017

KẾ HOẠCH
 Hoạt động chuyên môn tháng 8 năm 2017

 

1. Tổ chức ổn định biên chế lớp học:

1.1. Biên chế lớp học, danh sách HS năm học 2017 - 2018 

* Tổng số lớp: 18 .

* Rà soát danh sách lớp:

- Thu đơn HS xin học lại (HS lưu ban), học sinh lớp 11A1, 12A1 xin chuyển lớp (nếu có)  trước ngày 12/8/2017: Đ/c Thanh.

- Phân HS lưu ban, chuyển lớp : Đ/c Giang (sau khi có KQ kiểm tra lại).

- Danh sách lớp 10 tạm thời: Nhận  ngày 07/8/2017 (khối 11,12 biên chế theo năm học cũ, đ/c chủ nhiệm không theo lớp cũ nhận DS lớp tại VP: 12A6, 11A2, 11A3).

- Các đ/c GVCN lớp nhận danh sách lớp ngày 14/8/2017 (2 bản: 1 bản kẹp trong sổ đầu bài): đ/c Thanh phát

- Rà soát danh sách lớp: Các đ/c GVCN rà soát danh sách và nộp lại cho đ/c Thanh sau tiết sinh hoạt lớp ngày 18/8 (kể cả lớp không thay đổi danh sách), nhận lại ngày 21/8 sau tiết 2.

1.2. Tập trung HS toàn trường:  7h30’ ngày 10/8/2017

* Tập trung tại sân trường: 7 giờ 30’: Đ/c Tá tập trung HS. BGH phổ biến các nội dung liên quan.

* Tập trung theo lớp: Từ 8 giờ 30’: Phụ trách _GVCN

Vị trí lớp: 12A6 tại phòng thực hành Lý. 10A7: Phòng học năm trước (nhà trường bàn giao HS cho Trường CĐ THương Mại).

- Tập trung HS theo lớp (HS chưa lên lớp tập trung theo năm học 2016 – 2017) : Phụ trách các đ/c GVCN

* Nội dung  tập trung HS theo đơn vị lớp:

+ Phổ biến công tác chuẩn bị năm học mới, ổn định tổ chức lớp, học nội quy, thông báo lịch LĐ, chuẩn bị ghế, rèm cửa, đồng phục (K10 đo đồng phục HS), lớp còn lại đăng ký bổ sung (nếu có), làm thẻ HS ...;

+ GVCN năm học 2016-2017 thông báo HS lưu ban (sau KT lại) nếu có nhu cầu học tiếp lại phải có đơn nộp ngày 11/8/2017 (cô Thanh VP thu đơn) để nhà trường phân lớp. Lớp 11A1, 12A1 HS có nhu cầu chuyển lớp, viết đơn nộp về VP nhà trường vào ngày 11/8/2017.

+ Rà soát đội ngũ cán bộ lớp; Đề cử cán bộ lớp lâm thời (K 10);

+ Phân công HS xếp xe, giao xe, giữ sổ điểm và sổ đầu bài, đóng cửa và bảo vệ tài sản lớp, HS chấm điểm thi đua: 2HS/nội dung (nhận mẫu tại VP và nộp lại sau tiết 2 ngày 14/8).

+ Khối 12: Tiếp tục học Nghề Tin học (theo lịch của nhà trường) để chuẩn bị thi vào cuối tháng 8/2017.  

+ Chép TKB: Ngày 11/8 (HS có thể xem trên trang web của trường).    

+  Học chính thức toàn trường: 14/8/2017

2. Kế hoạch dạy học:

 + Thực hiện Khung thời gian biên chế năm học theo QĐ 2168/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên: Có ít nhất 37 tuần thực học (kỳ I: 19 tuần; kỳ II: 18 tuần), trong đó:

         Học kỳ I:  Từ 14/8/2017 đến 31/12/2017

         Học kỳ II: Từ 02/01/2018 đến 25/5/2018

 + Phân công nhiệm vụ GV: Thông báo dự thảo ngày 01/8/2017, các đ/c GV có ý kiến phản ánh thông qua tổ trưởng, tổ trưởng tổng hợp ý kiến gửi cho BGH để xem xét ngay sau buổi họp tổ CM ngày 02/8/2017, thống nhất và thông báo chính thức vào ngày 07/8/2017.

 + GV, HS chép TKB ngày 11/8/2017

3. Học tự chọn:   Tự chọn bám sát theo chương trình chuẩn:

Môn học tự chọn

Lưu ý

Toán, Văn, Anh: 1 tiết/tuần/môn;

Lý, Hóa: 0,5 tiết/tuần/môn

Lớp A1 học Toán, Anh, Lý, Hoá: 1 tiết/tuần

Lớp 11A2 học Toán, Văn, Anh, Lý: 1 tiết/tuần

Lớp 12A2,3,4,5 học TCĐịa thayTC Hóa

4. Tổ chức kiểm tra lại (có KH riêng):

- HS đăng ký kiểm tra lại tập trung: 14h00' ngày 01/8/2017 ( tại 12A5)

- Tổ chức kiểm tra lại: ngày 03/8/2017

- Chấm kiểm tra lại: ngày 07/8/2017

- Công bố KQ:  ngày 07/8/2017 (HS bị lưu ban nộp đơn xin học lại trước ngày 12/8/2017 để nhà trường xếp lớp).

5. Hoàn thành hồ sơ học sinh năm học 2016 - 2017

5.1. Vào điểm kiểm tra lại kết (cả học bạ và sổ điểm, phần mềm) năm học 2016 - 2017

+ Thành phần: GVCN lớp có HS thi lại năm học 2016 - 2017

+ Phụ trách chung: Đ/c Giang; Phụ trách về hồ sơ: Đ/c Thanh

+ Thời gian vào điểm:  Ngày 14/8/2017 (từ 14 giờ).

+ VP kiểm tra và đóng dấu  hoàn thành toàn bộ sổ điểm ngày 17/8/2017.

Ghi chú: Sổ điểm chỉ ghi điểm cột KT lại: T (…); V (…) và TBcm cả năm sau khi thi lại và xếp loại, tổng hợp sau khi thi lại.

+ Hoàn thiện phần mềm: Các đ.c GVCN năm học 2016 – 2017 hoàn thiện phần mềm, duyệt HS lên lớp trước ngày 14/8/2017.

5.2. Hoàn chỉnh học bạ năm học 2016 - 2017:

- Các đ/c GV, GVCN ký hoàn thành học bạ của lớp CN cũ, hoàn thành sửa chữa, bổ sung các nội dung còn thiếu trước 16/8/2017.

- Ký học bạ theo sự phân công trong BGH: Đ/c Đ.Giang K10, H.Thăng K11.

- Văn phòng và kiểm tra và đóng dấu toàn thể học bạ xong trước ngày 25/8/2017.

6. Công tác chuẩn bị thi nghề tháng 8/2017 (có KH riêng):

+ Lập danh sách đăng ký dự thi (lập trên Microsoft Excel, font Times New Roman, bảng mã unicode):   Đ/c Thanh hoàn thành trước 10/8/2017

+ Ra đề thi: 01 bộ đề thi đề xuất có đủ đề, đáp án, chế bản trên máy vi tính theo mẫu của môn Tin, phương án thi thực hành. Hoàn thành trước 07/8/2017 (gửi vào email của đ/c Đ.Giang).  Thực hiện: Đ/c  B.Yến .

+ Ôn tập cho HS: Giáo viên dạy chủ động báo HS đi học (theo biên chế lớp cũ kể cả HS lưu ban vẫn dự thi bình thường).

+ Đ/c Thanh rà soát lại điểm nghề của GV trường CĐTM dạy nếu chưa vào sổ điểm, học bạ thì bố trí thời gian yêu cầu GV dạy hoàn chỉnh (xong trong tháng 8/2017),  đ/c B.Yến  nộp sổ đầu bài học nghề năm học 2016-2017 môn Tin về VP nhà trường trước ngày 22/8/2017.

       7.  Một số hoạt động chuyên môn khác trong tháng 8 (tổ trưởng PT triển khai)

         7.1.  Tổ trưởng chỉ đạo GV trong thời gian từ 01/8 đến 20/8:

+ Rà soát nội dung chương trình bộ môn toàn cấp, SGK hiện hành để xác định những thông tin cũ, lạc hậu, bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp. Phát hiện những nội dung dạy học trùng nhau trong từng môn học và giữa các môn học; những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không phù hợp mục tiêu giáo dục của chương trình hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm lý lứa tuổi học sinh; những nội dung trong SGK sắp xếp chưa hợp lý; những nội dung không phù hợp với địa phương và nhà trường...

+ Cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học của từng môn học trong chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh, xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình của các môn học (kể cả tự chọn) thực hiện trong năm học 2017-2018.

+ Xây dựng chương trình giáo dục môn học

+ Xây dựng các chủ để liên môn

+ Tiếp tục triển khai thực hiện công văn 871/SGDĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông đến toàn bộ GV.

Ghi chú : PPCT hoàn thiện trước (theo mẫu của năm học 2016-2017, ghi rõ những ND điều chỉnh so với PPCT của Sở năm 2012) ; Các nội dung còn lại dự thảo trước, sau khi có hướng dẫn của SGD sẽ bổ sung và hoàn thiện.

7.2. Tổ trưởng y/c GV rà soát thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo…., đề nghị mua, sửa chữa thiết bị … Thời gian hoàn thành trước ngày 25/8 ( đ/c tổ trưởng gửi dữ liệu và 1 bản in có xác nhận của tổ trưởng cho đ/c V.Hạnh).

7.3. Xây dựng KH tổ chuyên môn tháng 8; Phân công GV bồi dưỡng HSG lớp 12; Nộp KH bồi dưỡng của tổ, cá nhân; Danh sách HS tham gia bồi dưỡng từng môn về BCM gồm bản in và dữ liệu trước 25/8/2017; Tổ chức dạy từ ngày 21/8/2017).

7.4. Rà soát lại quy chế CM, thực hiện theo năm học cũ (riêng phần đánh giá giờ dạy và xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện theo hướng dẫn của công văn 978/GDĐT-GDTrH ngày 24/8/2015. Nếu môn nào kế hoạch dạy học thay đổi  thực hiện theo hướng dẫn của chuyên viên Sở GDĐT thì phải báo cáo bằng văn bản với BCM để tiện cho công tác kiểm tra) : Nền nếp chuyên môn, Ký duyệt GA, ghi sổ đầu bài, KH năm học … thực hiện ngay từ buổi học đầu tiên của năm học (nếu có thay đổi nhà trường thông báo sau)

7.5. Chuẩn bị văn phòng phẩm cho CBGV, lớp, phòng ban ...:  VP thực hiện.

- Đóng các quyển sổ theo dõi các phòng chức năng …: Các đ/c phụ trách lập biểu mẫu (hoặc điều chỉnh biểu mẫu cũ) phù hợp. Trình duyệt BGH theo lĩnh vực các đ/c phụ trách để kịp in ấn kịp thời.

- Đóng sổ đầu bài dạy buổi 2 (in sổ mới và phô tô)

- Đóng sổ sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn (không ghi chủ tọa và thư  ký, đóng khoảng 30 tờ/quyển).

7.6.  Các đ/c dạy môn Toán, Văn: Tổ chức cho HS kiểm tra chất lượng đầu năm vào 1 tiết tự chọn để nắm tình hình (không được lấy điểm để đánh giá môn học). Thống kê kết quả báo cáo vào tuần 2 tháng 9 (đây là một hồ sơ quy định trong KĐCL).

7.7. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2017-2018 (có KH riêng sau khi có hướng dẫn của Sở GD).

7.8. Tổ chuyên môn chỉ đạo GV bố trí thời gian sắp xếp phòng thực hành, kho thiết bị, kho dụng cụ TD - QP, hoàn thành các danh mục hồ sơ thiết bị của năm học 2017-2018, kiểm kê toàn bộ, đánh giá chất lượng ... : Hoàn thành trước 25/8/2017, PT đ/c Vũ Hạnh; Thực hiện: Đ/c Tiệp, GV dạy Lý, Hóa, Sinh, TD, QP; Tin học.

7.9. Thực hiện tập huấn CM theo yêu cầu của Sở GD ĐT. Các tổ phân công người phổ biến, tập huấn cho nhóm CM sau khi tập huấn tại SGD.

8. Thực hiện các hoạt động bổ sung theo chỉ đạo của Sở, Trường diễn ra trong tháng.

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hứa Thị Thắng

NGƯỜI LẬP KH

 

 

 

 

Đinh Xuân Giang

 

-

 

Tác giả: admin
Nguồn: thpttraicau.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 53
Hôm qua : 42
Tháng 01 : 1.620
Năm 2022 : 1.620