KH chuyên môn tháng 9.2017

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

Số:187/ KH-THPTTrC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Tháng 9 năm 2017

 

I. SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2017

- Tổ chức ổn định xong biên chế các lớp: 18 lớp.

- Xếp TKB, phân công nhiệm vụ giáo viên thực hiện từ 14.8.2017

- Hoàn thành việc thi lại, phân lớp đối với HS lưu ban của năm học 2016-2017.

- Tiến hành học chính thức từ 14/8/2017; các tổ CM chỉ đạo thực hiện nền nếp chuyên môn ngay từ những tiết học đầu tiên: sổ báo giảng, ký duyệt giáo án…

- Tiến hành rà soát lại PPCT chính khoá, xây dựng PPCT tự chọn.

- Các tổ, nhóm CM đã triển khai tập huấn CM sau khi Sở tổ chức

- Tiến hành bồi dưỡng HSG khối 12: Tổ chức dạy từ 21/8/2017, các tổ đã XD kế hoạch cụ thể.

- Triển khai xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2017-2018 theo hướng dẫn của Sở GDĐT Thái Nguyên

- Tổ chức coi, chấm thi Nghề PT:  Tin học: 29/31 em dự thi

          - Thực hiện ngày giờ công (theo các tổ CM  báo cáo)

Tổ

Số tiết nghỉ

Lý do

Số tiết dạy

Số tiết rỗng

Toán

02

đ/c Hảo ốm

02

0

Văn

0

 

 

 

TN

09

đ/c Giang CT; Hải, T.Hoa, Linh VR

09

0

XH

40

đ/c Hường tập huấn Anh (38); Quyên CT (2)

40

40

          - Dự giờ:  (theo các tổ CM  báo cáo

Tổ

Số tiết dự

Giáo viên dạy

Ghi chú

Toán

2

đ/c Vân, Nga

 

Văn

2

đ/c Hà, Dung

 

 

TN

1

đ/c Hải

 

XH

2

đ/c Xuân, Yến

 

 

* Hạn chế: 

+ Chưa chốt sỹ số học sinh các lớp vì có sự điều chuyển, rút hồ sơ.

+ Chế độ báo cáo chưa đúng thời gian, chưa thống nhất theo biểu mẫu

II. KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2017

1. Duy trì nề nếp chuyên môn

+ Sổ báo giảng: Đặt đúng vị trí chậm nhất sáng thứ 3 hàng tuần.

+ Ghi, ký sổ đầu bài đầy đủ, đúng quy định: GV dạy, GVCN;

+ Phê duyệt giáo án của giáo viên trước khi thực hiện: Tổ truởng (yêu cầu giáo án soạn mới, đảm bảo chuẩn KTKN, thực hiện theo hướng dẫn của CV 978/SGDĐT-GDTrH và nội dung tập huấn CM mà Sở đã triển khai ... tránh mang tính hình thức, sao chép đối phó ...)

Chú ý: Học buổi 2 (GDPQ , TD, GD nghề …) GV dạy giữ và ghi vào sổ đầu bài học buổi 2 theo quy định..

Bổ sung hoàn thiện sổ điểm lớp:

+ Rà soát DS lớp:  GVCN nộp DS về VP ngày 7/9; Nhận lại ngày 8/9.

  • Khối 11, 12: Trước  15/9; Khối 10: Trước 20/9 (GVCN nhận DS xếp theo vần ABC từ VP ngày 12/9 nếu có thay đổi so với ngày 8/9)
  • Nhập dữ liệu phần mềm quảng ích: Hoàn thành trước 30/9 (thống nhất xếp vần ABC theo VP)

2. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi

2.1. Lớp 12: Tăng cường dạy bồi dưỡng theo lich của BCM, GV dạy cử HS nhận Sổ ĐB trước buổi dạy và trả sổ sau buổi dạy tại văn phòng. GV dạy, tổ CM thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng.

+ Đối tượng và điều kiện dự thi:

Học sinh lớp tham dự thi phải có xếp loại học lực và hạnh kiểm từ khá trở lên theo kết quả cuối năm học 2016-2017 và đã qua thi tuyển của trường.

+ Thời gian thi:

 - Cấp trường: Dự kiến  25/9/2017 (có KH riêng - GV dạy bồi dưỡng gửi 01 bộ đề vào địa chỉ mail của đ/c Giang trước 20/9, chịu trách nhiệm về tính bảo mật, yêu cầu đề thi của bộ môn)

- Cấp tỉnh:   7h00 ngày 12 tháng 10/2017 tại THPT Đồng Hỷ

+ Văn bản hướng dẫn: CV số 1364/SGDĐT-KTKĐCLG ngày 25/8 của Sở GD và KH bồi dưỡng HSG 12 năm học 2017-2018 của trường

2.2. Hình thức quản lý: Dạy tại trường vào các buổi chiều do BCM xếp lịch,  TT CM và BGH kiểm tra đột xuất, thường xuyên.

2.3. Làm hồ sơ dự thi:  PT đ/c Dương, Thanh, GVCN 12 theo quy định của Sở GDĐT

3. Tổ/nhóm Chuyên môn:

* Triển khai học tập nhiệm vụ năm học: dự kiến 6/9/2017

  * Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn:

- Tiếp tục rà soát PPCT, xây dựng kế hoạch giáo dục mới ở từng môn (chương trình môn học).

- Tiếp tục sinh hoạt xây dựng các chuyên đề liên môn, chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học, sinh hoạt tổ CM…

- Tiếp tục thống nhất KH sử dụng đồ dùng dạy học, phòng học bộ môn, bồi dưỡng HSG 12, mua tài liệu tham khảo, hóa chất, thiết bị dạy học...

- Xây dựng kế hoạch tổ, nhóm CM, cá nhân, chương trình GD môn học ...:  Hoàn thành trước 15/9/2017

- Xây dựng kế hoạch BDTX của tổ, cá nhân: Hoàn thành trước 11/9/2017

- GD nghề PT làm vườn khi XD KH cần vận dụng thực tiễn (thực hành có sản phẩm).

- Thực hiện đánh giá, xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên theo công văn số 978/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2015 của Sở GD&ĐT và hướng dẫn của từng môn (nếu có) trong chương trình tập huấn CM tháng 8/2017.

- Triển khai tham gia cuộc thi KHKT dành cho HS THPT 2017-2018 theo nội dung CV 1258/SGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2017 của Sở GD ĐT:  yêu cầu mỗi tổ CM tham gia ít nhất 1 dự án. (đã gửi mail các tổ trưởng).

- Triển khai tập TD giữa giờ:  Thực hiện từ tuần 02/9  (PT tổ Văn, Đoàn)

- Rà soát lại tài khoản Trường học kết nối, các tổ, nhóm CM lập KH đưa bài viết lên mạng theo chuyên đề của bộ môn trong tháng theo quy định.

Lưu ý:  - KH các loại phải được in thành 2 bản, được phê duyệt theo quy định (1 bản lưu) yêu cầu trình bày đúng theo quy định về thể thức văn bản hiện hành.

          - GV chưa dạy quá 2 năm/khối lớp phải soạn giáo án bằng viết tay, Giáo án phải thể hiện được những yêu cầu chung và quy định của bộ môn

         * Triển khai hoạt động bảo quản, khai thác và sử dụng TBDH, PHBM:

            - Các tổ CM triển khai thực hiện theo nội dung công văn 1256/SGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2017 của Sở GD (thông báo ở phòng chờ GV)

         - Các tổ CM cho rà soát lại danh mục TBDH tối thiểu từng môn quy định tại Thông tư 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của BGD (đã gửi mail các tổ trưởng), tổ TN cho niêm yết công khai Danh mục các bài TH, thí nghiệm bắt buộc trong chương trình cấp học (phụ lục CV số 1197/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2016 ) và Danh sách các TBDH hiện có của nhà trường để các tổ CM biết và sử dụng.

4. Công tác kiểm tra:

4.1. Tổ chức dự giờ, kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo

+ Dự giờ thường xuyên theo quy định

+ Dự giờ đột xuất, thanh tra toàn diện SP ( theo KH KT nội bộ)

+ Kiểm tra hồ sơ, hoạt động của PHBM, sử dụng TBDH: từ 20 đến 25/9

+ Kiểm tra hồ sơ GV, tổ CM, các phòng chức năng:  từ 25 -> 30/9

4.2. Kiểm tra sổ điểm lớp, sổ đầu bài (lần 1), phần mền nhập điểm, hồ sơ HS trên phần mềm (sau khi y/c GVCN chốt DS các lớp).

4.3. KT hoàn thành hồ sơ năm học cũ (học bạ, sổ điểm, sổ liên lạc): PT: tổ VP trước 20/9

5. Tổ chức dạy thêm, học thêm

- Các đ/c GVCN thông báo, tổ chức cho HS có nhu cầu đăng ký học thêm -> nộp danh sách, đơn theo mẫu trước ngày 13/9/2017 (nộp VP).

- Giáo viên có nhu cầu dạy: Tự nguyện viết đơn (theo mẫu nộp trước ngày 10/9/2017) có hồ sơ đảm bảo theo quy định (nộp VP).

( bộ phận VP soạn thảo mẫu gồm:  bản tổng hợp đăng ký các môn theo lớp, đơn xin học thêm của HS, đơn xin dạy thêm của GV, đơn đề nghị của hội CMHS lớp. Đề nghị kiểm tra chính xác trước khi thu).

6. Hoàn thành điểm thi tốt nghiệp nghề PT:

                  Báo cáo SGD&ĐT ngày 08/9/2017

7. Công tác chuẩn bị xây dựng Quy chế CM năm học 2017-2018

- Các đ/c tổ trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn.

- Các đ/c GV và tổ dự kiến chỉ tiêu bộ môn, chỉ tiêu thi đua năm học 2017 - 2018.

- Đóng góp ý kiến về hạn chế của quy chế CM năm học trước, cách khắc phục hoặc sáng kiến bổ sung...  (mọi ý kiến đóng góp bổ sung gửi về hòm thư đ/c Giang trước 10/9)

8. Thực hiện các hoạt động bổ sung theo chỉ đạo của Sở, Trường diễn ra trong tháng

 

XÉT DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hứa Thị Thắng

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

Đinh Xuân Giang

 

                 Nơi nhận:

               - BGH;

               - Tổ trưởng (t/khai)

               - Lưu, TB cơ quan.

Tác giả: admin
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 62
Tháng 08 : 727
Năm 2022 : 21.127