Quyết định về việc KT nội bộ đợt IV năm học 2020 - 2021 và KH công tác tháng 4 năm 2021

 

Quyết định kiểm tra nội bộ xem chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRẠI CAU                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71/KH-THPTTrC                                                        Đồng Hỷ, ngày 29 tháng 4  năm 2021

                                                           KẾ HOẠCH

                                            Công tác tháng 4 năm 2021

I. SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 3

1. Công tác tuyên truyền

Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19; Tuyên truyền, triển khai các công văn của Sở GDĐT 

và Huyện ủy Đồng Hỷ (họp trực tuyến giao ban và cơ quan để tuyên truyền).

- Tuyên truyền kỷ niệm 08/3 và ngày 26/3.

2. Công tác chuyên môn:

- Tổ chức dạy học từ 01/3 (sau khi HS tạm dừng đến trường để PC dịch Covid -19).

- Tiếp tục tổ chức học thêm, bù giờ, bồi dưỡng HSG

- Tổ chức thi HSG cấp trường và lựa chọn 66 em tham gia thi HSG cấp tỉnh (K10: 32, K11: 34).

- Tổ chức kiểm tra HĐSP nhà giáo (04 đ/c – 03 đ/c đã dự giờ xong).

- Các tổ CM tổ chức kiểm tra hồ sơ CM giáo viên (25, 26/3).

- BGH ký kế hoạch giảng dạy của GV.

- Dự tập huấn CM về xây dựng đề kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ và triển khai tập huấn tới GV trong

 trường (theo nhóm CM).

- Hoàn thành học bồi dưỡng TX Modun 2 (hiện nay đợi CB, GV cốt cán chấm).

- Tổ chức dạy bồi dường HSY môn Toán (từ 15/3).

* Hạn chế: Trong tháng còn 03 tiết rỗng giờ (GV quên giờ dạy),  còn GV chưa ghi sổ đầu bài dạy 

trực tuyến theo tiến độ vì vậy GVCN khó khăn trong việc chốt sổ đầu bài.

3. Công tác chủ nhiệm:

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch Covid -19.

- Tổ chức xét duyệt chế độ chính sách cho HS.

- Quyết toán tiền tin nhắn điện tử HKII.

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức cho HS chăm học, ôn tập kiểm tra giữa kỳ.

* Hạn chế: Công tác tuyên truyền thực hiện nền nếp kỷ cương chưa hiệu quả, còn HS xích mích, 

HS ôn tập BD HSY môn Toán không tham gia đầy đủ. Số HS nghỉ học còn nhiều (có HS nghỉ học 

gần 40 buổi tính đến thời điểm hiện tại).

4. Công tác của các Đoàn thể:

Thực hiện theo KH tháng 3

a) Đoàn trường:

- Triển khai tốt công tác vệ sinh thường xuyên.

- Thực hiện sinh hoạt cụm Đoàn thanh niên cụm các Đoàn xã, thị trấn khu vực phía Nam của Huyện Đồng Hỷ.

- Công tác tổ chức triển khai mít tinh kỷ niệm 26/3 (chưa tổ chức được) do trời mưa nên chỉ tổ 

chức hoạt động tập thể (trò chơi kéo co).

- Tham dự thi CB Đoàn giỏi cấp tỉnh:  Đ/c Linh đạt đanh hiệu GV làm cán bộ Đoàn giỏi cấp tỉnh.

- Tổ chức học cảm tình Đoàn cho HS.

b) Công đoàn: Thực hiện theo KH CT tháng 3.

5. Các công tác khác:

- Họp Ban thường trực CMHS: 18/3.

- Công tác hành chính VP: Hoàn thành quyết toán kinh phí 2020.

- Phối hợp với Công an huyện Đồng Hỷ làm thẻ căn cước cho HS.

- Phát bằng tốt nghiệp năm 2020 cho HS (đã phát gần hết).

- Triển khai chấm điểm thi đua tháng 2,3 (đ/c Nguyễn Thắng thông báo bảng tin phòng chờ 

GV, nếu đ/c nào có ý kiến phản ánh với đ/c Nguyễn Thắng - thời gian họp cơ quan tháng 4 dự kiến 

từ 10-15/4 chưa họp đầu tháng).

II. CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2021

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng đạo đức và tổ chức

- Tiếp tục tuyên truyền, phòng chống Covid -2019.

- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tuyên truyền về việc Bầu cử Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;

- Tiếp tục tuyên tuyền KH  triển khai các công việc thực hiện “Chuyển đổi số ngành giáo dục”

 tỉnh Thái Nguyên gia đoạn 2021-2025, định hướng; Sử dụng dịch vụ công trực tuyến của ngành giáo dục.

- Tiếp tục tuyên truyền HS thực hiện luật giao thông, phòng chống bạo lực học đường …

- Tiếp tục tổ chức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30/4 và 01/5.

- Triển khai các văn bản của Sở GDĐT, Huyện ủy kịp thời.

2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ:

- Tiếp tục củng cố duy trì các nền nếp chuyên môn.

- Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG, HSY môn Toán.

- Tham dự thi HSG cấp tỉnh K10, 11 sau khi Sở GDĐT có thông báo mới.

- Tổ chức thống kê giờ dạy để dạy bù giờ. Các đ/c GV thống kê tiết dạy tính hết tuần 28 

(hết ngày 03/4/2021). Cá nhân gửi cho CB tổ vào ngày 01/4, tổ trưởng gửi cho đ/c Hứa Thắng ngày 02/4.

- Tổ chức thi GVDG cấp trường (thực hiện theo KH đã thông báo).  Đ/c tham gia dự thi hoàn thành 

báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn cẩn thận, in 04 bộ (03 bộ gửi Ban giám khảo), 

KH dạy học in 04 bộ (03 bộ gửi BGK).

- Xây dựng đề cương, bàn giao cho HS, hướng dẫn HS ôn tập để kiểm tra cuối kỳ II ((nếu GV chưa phát đề cương).

- Tổ chức sinh hoạt CM tháng 4 (Tổ TN, Toán): Triển khai chuyên đề Dạy học STEM; Tổ XH, 

ngữ văn triển khai chuyên đề ôn thi tốt nghiệp.

- GV vào điểm phần mềm và sổ chính:

+ Tính đến ngày 05/4: Mỗi môn vào điểm tối thiểu 01 lượt điểm KT/HS.

+ Tính đến ngày 16/4. Môn Toán, Văn, Anh: Tối thiểu 02 lượt kiểm tra.

+ Tính đến 29/4: Tất cả các môn tối thiểu 02 lượt điểm KT/HS.

- Tổ chức thi thử tốt nghiệp lần 2 theo lịch của Sở GDĐT 28, 29/4/2021.

- GV, nhóm chuyên môn nghiên cứu đề thi tham khảo tốt nghiệp 2021 của Bộ giáo dục 

(sau khi BGD thông báo), bổ sung đề cương gửi cho HS khối 12 ôn thi tốt nghiệp và thi thử.

- Triển khai tập huấn về ôn thi tốt nghiệp (sau khi Sở GDĐT tổ chức).

3. Công tác lao động, sửa chữa CSVC,  Y tế, Thư viện:

a) Công tác lao động, sửa chữa CSVT

- Tổ chức vệ sinh trường lớp đảm bảo sạch sẽ.

- Tiếp tục tổ chức lao động dọn sân tập thể dục, đào bớt đất mép ngoài của dãy cây sau nhà C, 

khu vực xung quanh nhà đa năng, các bồn cây ở sân dưới.

- Tiếp tục sửa chữa bóng điện, ổ cắm điện, quạt điện, dây máy chiếu, may chiếu hỏng cho phòng học.

- Triển khai thiết kế sửa chữa phòng chờ, phòng tổ CM -> phòng họp và phòng chờ; Phòng 

lớp 12A5 cũ thành 03 phòng tổ CM; Sửa chũa phòng 12A7 hiện nay ... theo gói sửa chữa do ngân sách nhà nước cấp năm 2021.

b) Công tác thư viện:

- Hoàn thành hồ sơ thư viện, sắp xếp kho sách, trực thư viện: Gửi phòng đ/c Hứa Thắng ngày 08, 09/4.

- Tiếp tục tuyên truyền giới thiệu sách ...

- Trực theo quy định.

c)  Công tác Y tế:

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid -19, dịch bệnh mùa xuân.

- Thường xuyên kiểm tra vệ sinh các lớp, kiểm tra giám sát việc HS rửa tay sát khuẩn ....

- Thường trực tổng hợp báo cáo Sở GDĐT theo quy định.

4. Công tác chủ nhiệm:

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 2019, phòng chống dịch bệnh mùa xuân.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nền nếp kỷ cương trường học,  đeo thẻ, mặc đồng phục, phòng 

chống bạo lực học đường; không mang bật lửa vũ khí, đỗ sắc nhọn đến trường (trừ trường hợp GV 

phân công lao động hoặc phục vụ hoạt động ngoại khóa, thực hành);  Tiếp tục tuyên truyền sức 

khỏe sinh sản vị thành niên, tình trạng tảo hôn, tuyên truyền về các dịch vụ lừa đảo qua mạng 

như cá cược, vay lãi, đầu tư đồng tiền ảo, không chia sẻ những thông tin trên mạng nguồn tin không tin cậy ...

- Tiếp tục tổ chức vệ sinh lớp học TX (trong, ngoài lớp, các khe cửa sổ, cánh cửa, bình nước, quạt, 

bàn ghế, thùng đựng rác, quét mạng nhệt trong lớp, ngoài lớp ...); Vệ sinh các khu vực khác được 

Đoàn trường và nhà trường phân công. Yêu cầu đảm bảo sạch sẽ.  Phân công học sinh vệ sinh 

mỗi buổi học: đầu giờ; giữa giờ ra chơi tiết 2, cuối giờ. 

- Tổ chức giặt rèm cửa (nếu chưa giặt). 

- Quyết toán tiền học phí, nước uống, gửi xe của HS trong HK II.

 Thời gian: Ngày 02/4; 05/04 và chậm nhất là ngày 08/04.

- Quản lý tốt sổ đầu bài để mang lên lớp hàng ngày.

- Đôn đốc HS tham gia các hoạt động của nhà trường, Đoàn trường.

- GVCN K12: Triển khai tuyên truyền tới HS việc chọn bài thi tổ hợp, đăng ký thi tốt nghiệp THPT dự kiến 

từ 24/4 đến 10/5 (hoàn thành trước 03/5).

- GVCN K10: Thu 01 bao/HS loại 50 kg để đựng rác, nộp về VP chậm nhất ngày 01/4 (đã thông báo từ tuần trước). 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi nhà trường triển khai.

5. Công tác đoàn thể:

5.1. Công đoàn:

- Phối hợp với các tổ chuyên môn động viên CB, GV, NV.

- Triển khai hoạt động kỷ niệm 30/4 và 01/5.

- Hoàn thành hồ sơ, kế hoạch thi đua, sơ kết thi đua, hồ sơ Công đoàn.

- Rà soát quy chế thi đua khen thưởng (các cấp), quy chế đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia ... lấy 

ý kiến của CBGV, NV để báo cáo Sở GDĐT (trước 06/4): Đ/c Nguyễn Thắng.

5.2. Đoàn thanh niên.

- Duy trì quản lý tốt nền nếp HS: Tăng cường công tác KT việc thực hiện của HS, thực hiện phòng chống dịch bệnh.

- Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30/4 (học 02 bài hát truyền thống).

- Hoàn thành các báo cáo sơ kết tuần, tháng theo quy định.

- Hoàn thành kế hoạch, báo cáo sơ kết từng đợt thi đua.

- Đăng tin bài tháng 3, 4.

- Tăng cường kiểm tra nền nếp của học sinh (thường xuyên, đột xuất).

- Triển khai việc kết nạp Đoàn viên.

6. Công tác GDQP-AN, dân quân tự vệ: PT đ/c Việt Hưng.

- Xây dựng  KH xây dựng LLTV,  huấn luyện tự vệ (theo hướng dẫn của Ban chỉ huy quân sự huyện).

- Tổ chức dạy GDQP-AN đảm bảo thực hiện nghiêm túc. Lựa chọn HS chuẩn bị cho Hội thao 

GDQP-AN cấp tỉnh năm 2021.

- Kiểm kê thiết bị dạy học môn GDQP-AN, tự vệ.

7. Hành chính quản trị, VP

- Tổ chức đảm bảo phục vụ hoạt động dạy và học, PC dịch Covid -19.

- Tiếp tục bổ sung hoàn thành hồ sơ quyết toán kinh phí 2020. Quyết toán kinh phí tại Sở GDĐT.

- Tiếp tục kiểm tra, sắp xếp hồ sơ kiểm định (năm học 2019 – 2020 và năm học này).

- Chuẩn bị hồ sơ, báo cáo đón Đoàn kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ Công vụ, công tác hành chính.

8. Xây dựng KH phát triển giáo dục năm học 2021 – 2022.

- Quy mô lớp học: Ổn định 21 lớp.

- Tuyển sinh vào lớp 10 (dự kiến):  300

- Công tác nhân sự: Bổ nhiệm lại CB quản lý, bổ nhiệm bổ sung phó HT.

- Các chỉ tiêu về giáo dục: Giữ nguyên như năm học 2020 – 2021.

-  Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia hoàn thành chậm nhất tháng 01/2022 để kịp tổ chức đón 

Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia lần thứ 2 nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường. 

9. Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra thực hiện nền nếp của HS, CBGV, NV.

- Kiểm tra sổ điểm, sổ đầu bài.

- Kiểm tra hồ sơ phòng thiết bị TN: Tuần 2 tháng 4 (05, 06/4).

- Kiểm tra hồ sơ thư viện: 07, 08/4.

- Kiểm tra toàn diện GV và nhân viên: Đ/c Hà, Hải, Thanh.

- Kiểm tra hồ sơ HS K12, đăng ký thi tốt nghiệp THPT (có KH riêng).

Nơi nhận:

- BGH (c/đ);

- Trưởng các bộ phận;

- Thông báo cơ quan;

- Lưu: VP, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đãký)

(đã ký)

 

Hứa Thị Thắng

 

Nguồn:thpttraicau.thainguyen.edu.vn Copy link
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 62
Tháng 08 : 728
Năm 2022 : 21.128