KH chuyên môn tháng 12/2016

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

Số:05/THPTTrC-KHCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 28tháng 11năm 2016

KẾ HOẠCH
Hoạt động chuyên môn tháng 12 năm 2016

I. Sơ kết hoạt động chuyên môn tháng 11/2016

- Duy trì nền nếp chuyên môn như: Ghi, ký sổ đầu bài đầy đủ, ghi sổ điểm và kiểm diện HS, dạy tự chọn, bù giờ theo KH. Tuy nhiên còn tồn tại: ra vào lớp chưa đúng giờ, ký SĐG ôn HSG, buổi 2 chưa đầy đủ .

          - Thực hiện ngày giờ công (theo b/c của các tổ chuyên môn)

+ Tổ Văn:  Số ngày nghỉ: 03 (đ.c Ngọc  nghỉ VR 1 ngày, đ.c Cường 2 ngày CT): Tổng 11 tiết. Số tiết dạy thay: 10 T;Trông giờ: 01T

+ Tổ XH: Tổng số tiết nghỉ là 29 tiết (Yến, Xuân, Quyên CT). Trong đó tổ CM lấp được 22 tiết, trường lấp  5 tiết.

+ Tổ Toán: Số tiết nghỉ 6, số giờ lấp 6 ( Đ/c Hảo, Huệ  CT)

+ Tổ TN: Số tiết nghỉ 64 (đ/c Đ.Giang, Huệ. P.Dung, Tiệp, Linh: công tác; Huệ, Tú:  VR). Số giờ lấp của tổ: 56, số giờ trường lấp: 07,  rỗng giờ 1 (11A6 tiết 5 ngày 12/11/2016).

 Toàn trường:  Số tiết nghỉ: 110 T (dạy thay, lấp giờ: 108 T; trống giờ: 01; rỗng: 10T)

          - Dự giờ:    + Tổ Văn: 2 tiết (đ/c Ngọc, Dương)

                             + Tổ Toán: 4 tiết (Thu, Vân, Thông, Tuấn)

                             + Tổ TN: 8 tiết;

                             + Tổ XH: 3 tiết (Quyên, Giang, Tá)

           Toàn trường: 17 tiết

- Đã  tổ chức nghiệm thu dự án thi ứng dụng KHKT cấp trường ngày 28/11: 09 dự án (Văn 1; XH 1, Toán 3, TN 4) và đã chọn 02 dự án của tổ TN tham dự thi cấp tỉnh.

- Duy trì bồi dưỡng HSG, Thi thiết bị, GDQP hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi theo kế hoạch.

- Tham gia thi cờ vua cấp tỉnh: đạt 2 giải khuyến khích (Thảo 11A1; Thu 6B)

- Các tổ chuyên môn đã tổ chức triển khai các nội dung tập huấn chuyên môn theo KH tháng 11 của các tổ CM.

- Chuẩn bị tốt hồ sơ chuyên môn để Sở kiểm tra toàn diện và công nhận chuẩn quốc gia.

- Hoàn thành thi nghề phổ thông tháng 11/2016 cho HS 11 (206 em)

- Hoàn thành sản phẩm thi E-learning: 07 sản phẩm (Văn 2; XH 5).

- Triển khai cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016-2017

- Hoàn thành dự giờ KTHĐSF của 3 GV, hồ sơ hết tập sự của 2 GV

        - Tham dự tập huấn theo y/c của Sở GDĐT: các môn Toán, Địa, GDCD, Sử, Lý

* Hạn chế:

- BCM chưa tiến hành kiểm tra hồ sơ tổ XH, sổ đầu bài tháng 11/2016 theo KH đề ra.

- Vẫn còn giờ trống, hoạt động của các tổ CM chưa đồng đều.

- Số giờ sử dụng TBDH còn ít, nhiều HS bỏ thi nghề PT

- Số giờ dự các tổ còn hạn chế.

- Một số dự án tham gia dự thi KHKT cấp trường chất lượng chưa cao.

- Tiến độ triển khai cổng thông tin điện tử còn chậm

II. Kế hoạch hoạt động tháng 12/2016

1. Duy trì nề nếp chuyên môn

- Ghi, ký sổ đầu bài đầy đủ, ghi sổ điểm và kiểm diện HS…: GV dạy, GVCN.

- Tăng cường dạy UDCNTT

- Ký duyệt giáo án hàng tuần (tổ trưởng). Các tổ KT hồ sơ của GV đợt 2 (nộp biên bản về BCM trước 26/12/2016)

- Rà soát quy chế chuyên môn: Số tiết dự giờ, tiết dạy UDCNTT, số tiết dạy thực hành, cơ số điểm; số lần tổ CM tự kiểm tra hồ sơ của nhân viên, tổ, quy chế đánh giá xếp loại hạnh kiểm, học lực.

- Thống kê số tiết dạy phòng thực hành, sử dụng CNTT, lượt mượn đồ dùng DH: Các tổ hoàn thành trước ngày 25/12 (đ/c Phùng Dung tổng hợp, thông báo cơ quan sau khi bổ sung xong gửi đ/c Đ.Giang trước ngày 29/12/2016).

2. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, HSY, học thêm, bù giờ

- Tiếp tục tiến hành bồi dưỡng theo KH theo TKB hàng tuần.

- Tổ chức thi IOE, giải Toán, Lý trên internet vòng thi cấp trường theo lịch của ban tổ chức (PT: Tổ trưởng các Tổ XH, Toán, TN triển khai thực hiện theo KH đã thông báo).

+ Các đ/c cán bộ tổ, GV dạy thường xuyên cập nhật thông tin từ BTC cuộc thi, lập mã thi ...

+ Phụ trách phòng máy tính trong các buổi thi cấp trường: IOE, Toán TV (đ/c Kim); Toán TA, Lý (đ/c Vân)

- Tổ chức học thêm:

+ Tiếp tục dạy thêm theo lịch, kết thúc dạy thêm kỳ 1: 17/12/2016

+ Các đ/c giáo viên dạy từng môn kiểm diện HS chặt chẽ. GVCN nộp SĐB học thêm cho BCM ngày 19/12/2016

+ GVCN các lớp thu tiền học thêm và nộp về nhà trường trước 25/12/2016

- Tổ chức dạy bù giờ: Theo lịch BCM. Các đ/c GV thông báo lịch cho HS và viết sổ đầu bài vào 3 trang cuối (sửa thứ, điền thứ, ngày dạy lần lượt từ trên xuống). Viết ngay sau khi dạy, tránh hiện tượng để lâu, viết không theo tiến trình ngày tháng).

Lưu ý: Khối THCS đăng ký dạy bù giờ, kết thúc chương trình học kỳ I ngày 30/12.

3. Công tác chuẩn bị tham gia cuộc thi của GV, HS cấp Tỉnh:

      - KHKT cấp tỉnh:  Hoàn thành sản phẩm tham gia dự thi cấp tỉnh: Tổ TN, các đ/c GV và học sinh có sản phẩm được lựa chọn hoàn thiện sản phẩm, hồ sơ dự thi theo yêu cầu (PT: đ/c Trần Huệ, Linh, T.Hoa)

      - Thi sử dụng thiết bị TN: Thực hiện theo KH của Hội thi (PT: đ/c Trần Huệ và GV hướng dẫn của các môn Lý, Hóa, Sinh) từ ngày 9 đến 12/12/2016

     - Tham gia hội thao QP: từ 16 đến 18/12/2016 ( đ/c Phạm Dung: tăng cường luyện tập, hoàn thiện hồ sơ và lập KH đi tham gia)

    - Nộp sản phẩm thi E -learning về SGD ngày 12/12/2016 (đ/c Ma Hồng Hạnh)

     - Thi KHTM, DHTH (25/12), Video tiết dạy đổi mới PPDH (19/12), Giao thông học đường ..: Thực hiện đúng theo KH đã thông báo.

4. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn:

- Cử CBGV đi tập huấn theo lịch của Sở GDĐT và PGD. Các tổ, nhóm CM triển khai các nội dung chuyên môn đã được tập huấn ở Sở tới các GV (có biên bản chi tiết)

- Tiếp tục triển khai nội dung sinh hoạt nhóm CM “Nghiên cứu bài học" phối hợp sử dụng phần mềm "Trường học kết nối". Hoàn thành số lượng bài trên trường học kết nối theo quy định của học kỳ 1

- Triển khai nhập điểm kỳ 1 vào phần mềm quản lý điểm (kết thúc nhập điểm, hạnh kiểm HS học kỳ 1 theo KH kiểm tra học kỳ I)

- Tiếp tục triển khai công tác đổi mới trong kiểm tra đánh giá, tổ chức dự giờ nhóm, tổ thường xuyên, hoàn thành hồ sơ GV sau khi các tổ đã KT (tổ CM).

 5. Tổ chức kiểm tra học kỳ I

- Dự kiến thi từ 20 đến 23/12/2016

 - Các tổ chuyên môn chỉ đạo, kiểm tra việc ra đề cương ôn tập của từng môn theo KHCM tháng 11/2016 và thu nộp bản mềm) về BCM trước ngày 07/12/2016: 01 bộ/môn/khối. Rà soát việc thực hiện PPCT đảm bảo không cắt xén, dồn ép CT.

     - Các môn không thi thi tập trung  giáo viên tự tổ chức thi theo TKB từ 12/12 đến đến trước 25/12 .

    - GV hoàn thành điểm kỳ 1 trước 25/12/2016

6. Công tác kiểm tra

- Dự giờ thường xuyên theo quy định, dự giờ chuyên đề đổi mới PPDH, GV mới, GV dạy hợp đồng.

- Dự giờ đột xuất: BCM phối hợp với các  tổ trưởng

- Kiểm tra hồ sơ GV đợt 2 (PT: Tổ trưởng), hồ sơ tổ XH ( PT: BCM) trước 25/12/2016

- Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo: đ/c Dương, Vân

- Kiểm tra sổ đầu bài, sổ điểm: Tuần  4/12

- Kiểm tra dạy bồi dưỡng HSG, học thêm, GDN, sử dụng đồ dùng DH, ứng dụng CNTT, thực hiện nền nếp CM:  BGH,  BCM, Tổ trưởng kiểm tra thường xuyên

7. Lịch vào điểm:

a) Khối THCS: Vào điểm phần mềm: Ngày 25/12; Vào điểm sổ điểm chính ngày 27, 28/12; Ngày 29/12: Buổi sáng: GVCN cộng điểm, xét duyệt hạnh kiểm; Buổi chiều xét duyệt kết quả và hoàn thiện hồ sơ; Ngày 30/12 bàn giao hồ sơ cho trường THCS.

b) Khối THPT:

- Các đ.c GV chuyển dạy cấp THCS: Hoàn thành vào điểm phần mềm ngày 25/12; Vào điểm sổ chính ngày 27/12; Ngày 29/12 kiểm tra và bàn giao hồ sơ giữa cá nhân và các đ.c được phân công nhận bàn giao.

- Các đ.c còn lại: Vào điểm phần mềm hoàn thành ngày 31/12; Vào điểm sổ chính ngày 03, 04, 05/01; GVCN cộng điểm, bình xét HK ngày 06/01; Ngày 09/01 xét duyệt kết quả.

8. Công tác khác:

- Tổ chức bàn giao chuyên môn với trường THCS Trại Cau: Ngày 30, 31/12.

  + Kết quả chuyên môn học kỳ I năm học 2016-2017

  + Hồ sơ chuyên môn

  + Rà soát thừa giờ kỳ I (cá nhân nộp bản kê khai trước ngày 25/12 (thời gian tính đến 31/12/2016).

- Thực hiện các hoạt động bổ sung theo chỉ đạo của Sở GDĐT, trường diễn ra trong tháng.

- Tổ chức học kỳ II: Từ 02/1/2017.

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

LẬP KẾ HOẠCH

Đinh Xuân Giang


Nguồn: thpttraicau.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 50
Tháng 10 : 1.782
Năm 2021 : 18.949