Luật số 52_ Sửa đổi bổ sung của luật Công chức, viên chức 

Ngày ban hành:
22/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/11/2019
Ngày hiệu lực:
11/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/11/2019
Ngày hiệu lực:
11/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/11/2019
Ngày hiệu lực:
11/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/11/2019
Ngày hiệu lực:
11/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Văn bản, Nghị định, Thông tư hướng dẫn về công tác thi đua, hướng dẫn viết SKKN hiện đang áp dụng
Ngày ban hành:
29/11/2019
Ngày hiệu lực:
07/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực