QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN về việc tiếp nhận và chuyển trường cho học sinh

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 170A /-THPTTrC

Đồng Hỷ, ngày 12 tháng 7 năm 2017

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

về việc tiếp nhận và chuyển trường cho học sinh

 

        Căn cứ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”;

        Trường THPT Trại Cau quy định và hướng dẫn công tác tiếp nhận và chuyển trường cho học sinh như sau:

          I. NHỮNG QUY ĐỊNH VÀ NGUYÊN TẮC CHUNG

         1. Quy định:

       1.1. Khi cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (gọi tắt là cha mẹ học sinh) có nguyện vọng xin cho con em chuyển trường hoặc xin học lại, Văn phòng nhà trường cần tạo điều kiện thuận lợi, xem xét hồ sơ, hướng dẫn học sinh (cha mẹ HS: đúng đủ các quy định về hồ sơ, thủ tục chuyển trường.

      1.2. Mọi học sinh có hồ sơ hợp lệ và có lý do chính đáng đều được phép xin chuyển trường hoặc xin học lại.

        1.3. Không tiếp nhận học sinh có hồ sơ không hợp lệ.

        1.4. Học sinh không phải nộp lệ phí chuyển trường.

        2. Nguyên tắc và yêu cầu: 

       2.1. Việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh học lại phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

      a) Trình độ văn hóa học sinh đang học, đã học và kết quả học tập hợp lệ công nhận được theo học lớp nào, chương trình học nào, loại hình giáo dục đào tạo nào thì sẽ tiếp nhận vào học đúng theo lớp đó, chương trình học đó (nhà trường chỉ tiếp nhận HS học tại trường THPT).

      b) Việc tiếp nhận học sinh chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

Trường hợp ngoại lệ học sinh chuyển đến nhập học vào thời điểm trong năm học phải có lý do chính đáng (ví dụ: chuyển cả gia đình theo sự điều động công tác của cha hoặc mẹ).

       2.2. Việc tiếp nhận học sinh chuyển trường đến hoặc xin học lại phải đảm bảo các yêu cầu sau:

       Khi giới thiệu chuyển trường đi, cần xác định chính xác lớp, loại hình giáo dục đào tạo mà học sinh chuyển đến sẽ tiếp tục theo học. Nhằm giúp đơn vị tiếp nhận nhanh chóng sắp xếp và bố trí học sinh học đúng lớp.

       II. ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG 

      1. Điều kiện chuyển trường:

Học sinh xin chuyển trường phải đủ một trong hai điều kiện sau:

     1.1. Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ.

    1.2. Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

     2. Hồ sơ chuyển trường:

     2.1. Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký.

     2.2. Học bạ cấp đang học (bản chính).

    2.3. Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu chuyển trường lớp đầu cấp, sau đó phải bổ sung bản chính).

    2.4. Giấy khai sinh hợp lệ.

   2.5. Giấy chứng điểm thi tuyển vào lớp 10 THPT do trường THPT HS đang học cấp (nếu vào học lớp 10).

    2.6. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

   2.7. Giấy giới thiệu chuyển trường do Sở GD-ĐT nơi chuyển đi cấp 

   2.8. Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn, hoặc Quyết định điều động công tác của cha mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.

    2.9. Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có)

   2.10. Phiếu điểm kiểm tra thường xuyên, có xác nhận của trường nơi chuyển đi (tính đến thời điểm chuyển trường) nếu học sinh chuyển trường giữa học kỳ hoặc kết quả giáo dục của học kỳ I nếu HS chuyển trường đầu học kỳ II.

2.11. Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

    3. Các bước thực hiện thủ tục chuyển trường:

   3.1. Học sinh chuyển đến nhập học:

   a) Trường hợp chuyển từ trường THPT trong tỉnh:

   Bước 1: Phụ huynh hoặc học sinh tới trường THPT Trại Cau (tại Văn phòng nhà trường), khi đến mang theo: Bản phô tô học bạ (không cần công chứng) và  đơn xin chuyển trường -> Hiệu trưởng hoặc Phó HT (được ủy quyền) phê duyệt tiếp nhận vào đơn (nếu đồng ý).

  Bước 2: Gửi đơn xin chuyển trường có ý kiến tiếp nhận của trường THPT Trại Cau về trường THPT nơi học sinh đang theo học xin rút hồ sơ và học bạ, xin giấy giới thiệu chuyển trường.

   Bước 3: Đưa toàn bộ hồ sơ đã rút từ trường THPT mà học sinh đang theo học để về nộp và nhập học tại trường THPT Trại Cau (đến Văn phòng nhà trường – Nhân viên Văn phòng kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đủ sẽ hướng dẫn học sinh hoàn thiện hồ sơ. Khi hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng hoặc phó HT phê duyệt xếp lớp).

    b) Trường hợp học sinh tỉnh ngoài chuyển đến:

    + Thực hiện bước 1, 2 như ý a.

    + Bước 3:  Đưa toàn bộ hồ sơ đã rút từ trường THPT mà học sinh đang theo học đến Sở GDĐT tỉnh học sinh đang học xin giấy giới thiệu chuyển trường ® Đến Sở GDĐT Thái Nguyên xin giấy giới thiệu chuyển trường (Sở GDĐT Thái Nguyên viết giấy giới thiệu về Trường THPT Trại Cau) ® Đến trường THPT Trại Cau nộp toàn bộ hồ sơ và nhập học.

     3.2. Học sinh xin chuyển đi:

     Học sinh hoặc cha mẹ học sinh liên hệ tại Văn phòng nhà trường:

    Bước 1: Cha mẹ học sinh đã xin chuyển trường được (trường xin đến nhập học đã có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn).

   Bước 2: Mang đơn xin chuyển trường đến trường THPT Trại Cau (tại Văn phòng nhà trường) ®  Nhân viên Văn phòng sẽ hoàn thiện hồ sơ:

    - Hiệu trưởng (hoặc phó HT) Trường THPT Trại Cau phê duyệt vào đơn (đồng ý cho chuyển trường).

     - Học sinh (hoặc cha mẹ học sinh) viết đơn xin rút hồ sơ.

     - Văn phòng hoàn thiện hồ sơ, giấy giới thiệu gửi HS (cha mẹ học sinh).

     Bước 3:

     + Nếu chuyển đến trường THPT trong tỉnh: Mang toàn bộ hồ sơ của học sinh và giấy giới thiệu chuyển trường tới trường THPT học sinh xin chuyển đến.

     + Nếu chuyển đến trường THPT ngoại tỉnh: Mang toàn bộ hồ sơ của học sinh và giấy giới thiệu chuyển trường tới Sở GD ĐT Thái Nguyên (Sở GD ĐT Thái Nguyên viết giấy chuyển trường gửi đến Sở GDĐT có trường THPT nơi học sinh chuyển đến) ®  Mang toàn bộ hồ sơ đến trường THPT nơi học sinh chuyển đến.

     3.3. Thời hạn chuyển trường đến:

     Tính từ thời điểm có ý kiến tiếp nhận của Hiệu trưởng nhà trường, trong khoảng thời gian 15 ngày phải hoàn tất mọi thủ tục chuyển trường đến nhập học, không được phép kéo dài hơn, tránh sự phức tạp và mất mát hồ sơ học sinh.

    4. Xử lý tiếp nhận các trường hợp đặc biệt:

    4.1. Chế độ lưu ban lên lớp:

   a) Học sinh đã lưu ban từ 02 năm trở lên/cấp học: Không được phép chuyển trường (chuyển đi và chuyển đến).

   b) Học sinh đã lưu ban 01 năm/cấp học:

 Nếu chuyển đến và được học tiếp ở lớp trên: Được tiếp nhận chuyển trường đến với đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

   4.2. Học sinh đã dự thi tốt nghiệp nhưng có kết quả hỏng: Không được phép tiếp nhận (trừ trường hợp xin học dự thính để ôn tập, không lấy điểm. Yêu cầu học sinh viết đơn, có chữ ký của cha mẹ học sinh và được Hiệu trưởng đồng ý tiếp nhận).

   4.3. Học sinh lưu ban năm học trước, có nguyện vọng xin học lại viết đơn gửi về Văn phòng nhà trường trước ngày 10/8 hàng năm.

    III. HỒ SƠ, THỦ TỤC XIN HỌC LẠI

   1. Điều kiện xin học lại:

Những HS đã nghỉ học (không có kết quả học tập liên tục các năm học) nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học và không vi phạm chế độ lưu ban lên lớp đều được phép xin học lại tại trường thuộc một trong các điều sau:

   1.1. Học sinh đã học hết năm học nhưng không học năm tiếp theo.

   1.2. Học sinh xin chuyển trường giữa học kỳ nhưng không theo học tại trường mới chuyển đến.

   1.3. Học sinh đang học tại trường nghỉ học khi chưa kết thúc năm học, có xin bảo lưu kết quả học tập được Hiệu trưởng (Phó HT) đồng ý.

   2. Hồ sơ xin học lại:

   2.1. Đơn xin nghỉ học trước đây của học sinh được Hiệu trưởng (hoặc Phó HT) xác nhận.

   2.2. Đơn xin học lại do HS ký và có chữ ký của cha mẹ học sinh (hoặc người giám hộ).

   2.3. Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước.

   2.4. Học bạ (bản chính) và bản sao giấy khai sinh (nếu HS đã rút hồ sơ).

   3. Thủ tục xin học lại:

   - Học sinh nộp hồ sơ xin học lại tại Văn phòng nhà trường.

   - Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

   Lưu ý: Việc xin học lại chỉ thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

   IV. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

   1. Về giấy giới thiệu chuyển trường:

   1.1. Chuyển trường trong tỉnh: Chỉ cần giấy giới thiệu của nhà trường.

   1.2. Chuyển trường khác tỉnh: Cần 02 giấy giới thiệu là của nhà trường và của Sở GDĐT.

   2. Tính hợp lệ của các loại hồ sơ học sinh:

   2.1. Tất cả các loại giấy tờ trong hồ sơ học sinh đều không tiếp nhận bản sao, mọi loại đều phải là bản chính, kể cả phiếu điểm kiểm tra thường xuyên cũng phải do trường cũ lập và có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm (hoặc người lập phiếu), có chữ ký và đóng dấu của nhà trường (trừ giấy khai sinh, có thể dùng bản sao hợp lệ).

   2.2. Đối với giấy nhận điểm thi vào lớp 10 THPT (đối với học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10): Đây là hồ sơ bắt buộc trong hồ sơ chuyển trường của học sinh vào lớp 10.

   3. Về thủ tục chuyển trường:

   Các bước thực hiện thủ tục chuyển trường đã nêu trên là trình tự chuẩn để áp dụng. Tuy nhiên, nếu cha mẹ học sinh có nhu cầu cấp thiết phải chuyển đi ngay thì nhà trường có thể yêu cầu cha mẹ học sinh làm đơn xin rút hồ sơ chính thức (có cam đoan: chịu hoàn toàn trách nhiệm) và giải quyết khẩn trương.

   Nhằm hạn chế việc đi lại của cha mẹ học sinh, Văn phòng cần phải hướng dẫn chu đáo, bổ sung hồ sơ cho học sinh, khẩn trương giải quyết triệt để và hoàn chỉnh hồ sơ đúng, đủ theo quy định.

    4. Mọi trường hợp chuyển trường (đi và đến) khác, nếu chưa được đề cập và hướng dẫn thực hiện tại công văn này, Hiệu trưởng sẽ xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên trước khi xử lý công việc và hướng dẫn tới HS (hoặc cha mẹ học sinh).

    5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc chưa thật hợp lý, cần có ý kiến trao đổi tới Hiệu trưởng để kịp thời xử lý.

    Học sinh (hoặc cha mẹ học sinh) có thể gọi điện trực tiếp đến các số điện thoại để được tư vấn hỗ trợ: 0985 507 225; 0915 527 120; 0982 821 334.

 

Nơi nhận:
Ban giám hiệu;

- Văn phòng;

- Thông báo trên wesite;

- Lưu VP, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)Hứa Thị Thắng

 

 

 

Mẫu Đơn xin chuyển trường (khổ giấy A4; 210x297 mm): (xem phai đính kèm)

Tác giả: admin
Nguồn: thpttraicau.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 53
Hôm qua : 42
Tháng 01 : 1.620
Năm 2022 : 1.620