công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 384 /SGDĐT- GDCN

V/v công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hnh phúc

 


Thái Nguyên, ngày 17tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Trường trung học phổ thông;

- Các Trung tâm GDNN-GDTX;

- Trường Văn hóa I - Bộ Công an;

- Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 được thực hiện theo Quy chế  tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/ 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017.  Sở GDĐT Thái Nguyên đề nghị các trường trung học phổ thông, các trung tâm GDNN-GDTX (gọi chung là các đơn vị) thực hiện một số nội dung sau:

1. Công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh.

 a) Tổ chức tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017.

b) Tổ chức thực hiện và triển khai tới thí sinh Quy chế  tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/ 2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 (gửi kèm công văn này).

c) Thời gian thực hiện: Trước ngày 01/4/2017.

2. Một số nội dung trong tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh.

 a) Sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp trong quá trình tổ chức thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT để nhập dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ; 

 b) Tổ chức thực hiện rà soát, xác định khu vực ưu tiên theo các quy định hiện hành;

c) Các đơn vị thu nhận Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng (Phiếu ĐKDT) và Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng (ĐKXT); chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, thiết bị và cử cán bộ có năng lực, nắm vững Quy chế thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh để hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh; nhập thông tin Phiếu ĐKDT và Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (Phụ lục 2) vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT; đảm bảo quy trình, thời hạn thực hiện công việc theo kế hoạch chung về tuyển sinh quy định tại Phụ lục 1;

d) Hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để truy cập vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT nhằm kiểm tra thông tin cá nhân và thực hiện điều chỉnh ĐKXT trực tuyến;

 đ) Hướng dẫn thí sinh có nhu cầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi có kết quả thi THPT quốc gia. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần  trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. 

- Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến: thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Lưu ý thí sinh: phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT;

- Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định. Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. Lưu ý thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Điểm thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót, nếu có.

 e)  Cập nhật Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT; trong trường hợp nhập sai thông tin so với Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh thì phải điều chỉnh lại khi thí sinh đề nghị và lưu bản đề nghị điều chỉnh sai sót của thí sinh;

 g) Các điểm thu nhận hồ sơ mở các phòng máy tính có nối mạng internet để thí sinh sử dụng thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến.

h) Thời gian thực hiện:

- Từ 01/4 đến 20/4/2017: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; nhập thông tin ĐKDT, ĐKXT đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

- Từ 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 21/7/2017: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến.

-  Từ 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 23/7/2017: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

- Trước 17 giờ 00 ngày 25/7/2017: Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu).

- Trước 17 giờ 00 ngày 26/7/2017: Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

- Trước 17 giờ 00 ngày 7/8/2017 (tính theo dấu bưu điện): Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1.

3. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

3.1. Đăng ký xét tuyển thẳng.

           a) Thí sinh phải nộp hồ sơ ĐKXT thẳng tại các đơn vị theo thời gian quy định (đảm bảo hồ sơ ĐKXT của thí sinh nộp tại sở GDĐT trước ngày 20/5/2017):

       - Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh gồm:

         + Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3);

         + Ít nhất một trong các bản photocopy sau: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

        + Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

        - Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh gồm:

Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 4);

Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

+ Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

b) Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (trước ngày 20/7/2017, thời gian tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).

3.2.  Đăng ký ưu tiên xét tuyển.

Thí sinh thuộc diện quy định tại các điểm a, b, c, Khoản 3, Điều 7 của  Quy chế tuyển sinh nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải ĐKDT theo quy định và phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại các đơn vị theo thời gian quy định (hồ sơ của thí sinh nộp tại sở GDĐT trước ngày 20/5/2017).

Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

a)  Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 5);        

b) Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.

3.3. Trách nhiệm của các đơn vị.

a)  Hướng dẫn các thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển phải tìm hiểu kỹ thông tin về điều kiện, hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định chung của Bộ GDĐT; theo hướng dẫn chi tiết của từng trường đại học, cao đẳng. Hướng dẫn các thí khai phiếu theo quy định. Thu hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (01trường/01 hồ sơ).

b) Trước ngày 20/5/2017, các đơn vị gửi toàn bộ hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển kèm theo danh sách (Phụ lục 8, Phụ lục 9, Phụ lục 10, Phụ lục 11) về phòng GDCN-GDTX, Sở GDĐT Thái Nguyên.

 Trên đây là hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017, Sở GDĐT Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp với các phòng: GDCN-GDTX và KT&KĐCLGD, Sở GDĐT Thái Nguyên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, GDCN-GDTX.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Sơn

 

Tác giả: admin
Nguồn: thpttraicau.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 49
Tháng 09 : 2.736
Năm 2021 : 16.838